НАУЧНИ ТРУДОВЕ
на професор Петко Венедиков

Научни трудове

 

 

 

 

 

Издания на ИК „Петко Венедиков“

 • Анна Топалджикова. Авторът в пространството на текста. 2002. ISBN: 954-9870-14-6
 • Анна Топалджикова. Разриви и нови посоки. Българският театър от средата на 50-те до края на 60-те. 2009. ISBN: 978-954-9870-37-4
 • Анна Топалджикова. Фобии и утопии. 2014. ISBN: 978-954-9870-69-5
 • Антоанета Наумова. Детско сърчице. 2014. ISBN: 978-954-9870-67-1
 • Асен Терзиев. Театралността – езикът на представлението. 2012. ISBN 954-9870-54-1
 • Атанас Славов. Върховенството на конституцията. Същност и гаранции. 2010. ISBN: 978-954-9870-45-9
 • Бойко Илиев. Образование в колизия. 2015. ISBN: 978-954-9870-76-3
 • Венета Дойчева. Думи и Еринии. Текстове за театър и драматургия. 2010. ISBN: 978-954-9870-42-8
 • Вера Найденова. Съвременният киносвят. Четвърто допълнено и преработено изд. 2010. ISBN: 978-954-9870-43-5
 • Вера Найденова. Българско кино. По следите на личния опит. 2013. ISBN 954-9870-60-2
 • Вера Найденова. Фестивалът Кан. 2015. ISBN: 978-954-9870-75-6
 • Весела Фламбурари. Коледни приказчици. 2010. ISBN: 978-954-9870-47-3
 • Весела Фламбурари. Приказки за театър. 2009. ISBN: 954-9870-40-4
 • Весела Фламбурари. Приказчици. 2006. ISBN: 954-9870-29-4
 • Весела Фламбурари. Приказчици, Приказчици. 2010. ISBN: 978-954-9870-44-2
 • Веселин Кандимиров. Писмеността от Мурфатлар и Плиска. 2015. ISBN: 978-954-9870-71-8
 • Веска Николова, Росица Стоянова. Политиката като отговорност и изпитание.
 • Теодор Иванов Теодоров (1859-1924). 2014. ISBN: 978-954-9870-68-8
 • Вяра Николова. Матрицата на несъзнаваното: Философска реконструкция на психоанализата. 2006. ISBN: 9549870286
 • Вяра Николова. Философия? Кому е нужно? 2016. ISBN: 978-954-9870-87-9
 • Георги Г. Георгиев. Половината истина. 2009. ISBN: 954-9870-39-8
 • Димитрина Караманска. Човешки фактор в инженерната психология и ергономия. 2005. ISBN: 954-9870-26-X
 • Димитрина Караманска. Техническа използваемост на продуктите и системите. 2007. ISBN: 978-954-9870-33-6
 • Ели Сярова. Преобразяващият Логос във философията на религията. 2003. ISBN: 954-9870-15-4
 • Ели Сярова. Принципи на онтологичната философия на религията. 2015. ISBN: 978-954-9870-74-9
 • Елка Николова. Най-важното от българската граматика. 2012. ISBN: 978-954-9870-55-8
 • Елка Николова. Основни правила в българския правопис. 2012. ISBN: 978-954-9870-56-5
 • Енциклопедия Дарителството. Дарителски фондове и фондации в България 1878–1951 (в три тома). 2012. ISBN: 978-954-9870-50-3, 978-954-9870-51-0, 978-954-9870-52-7
 • Искра Николова. Текстове в движение: проблеми на превода и адаптацията. 2005. ISBN: 978-954-9870-23-5
 • Йордан Венедиков. Преходът – от комунизъм към посткомунизъм. 2000. ISBN: 954-9870-09-Х
 • Калина Пейчева. Mодерни методи за кариесна диагностика и контрол на степента на екскавация на кариозна маса. 2015. ISBN 978-954-9870-77-0
 • Камелия Николова и др. Българското драматургично наследство: нови прочити. 2006. ISBN: 954-9870-27-8, 978-954-9870-27-5
 • Кева Апостолова. Ембриони в слънцето. 2013. ISBN 978-954-9870-58-9
 • Кева Апостолова. Не пишете повече, аз написах всичко. 2014. ISBN 978-954-9870-65-7
 • Кева Апостолова. P. S. 2016. ISBN: 978-954-9870-86-2
 • Мария Огойска. Междуписания. Захарий Хр. Зограф – Неофит П. П. Рилски. 2010. ISBN: 978-954-9870-48-0
 • Мария Огойска. Прочити върху християнския дух на българската литература. 2017. ISBN: 978-954-9870-96-1
 • Мария Симова. Фирмената култура – една нова възможност в управлението на стопанските организации. 2005. ISBN: 978-954-9870-25-1
 • Мартин Пенчев. Истините, които трябва да знаеш. 2013. ISBN: 978-954-9870-61-9
 • Мирослава Тодорова. Драматургични адаптации в постмодерното изкуство. 2004. ISBN: 978-954-9870-22-7
 • Михаил Неделчев. Размишления по българските работи. 2002. ISBN: 954-9870-19-7
 • Наталия Александрова. Малка книжка за голямата самота. 2015. ISBN: 978-954-9870-73-2
 • Наталия Хр. Александрова. Психология. 2011. ISBN: 978-954-9870-53-4
 • Наталия Хр. Александрова. Психология. 2014. ISBN: 978-954-9870-70-1
 • Наталия Хр. Александрова. Психология. 2016. ISBN: 978-954-9870-91-6
 • Никола Беров. Един българин търси... Родината си! 2014. ISBN: 978-954-9870-66-4
 • Николай Йорданов. Българската драма. Поглед от периферията на текста. 2002. ISBN: 954-9870-12-Х
 • Николай Йорданов. Театрите в България между двете световни войни. 2004. ISBN: 954-9870-21-9
 • Николай Милчев. Малката поетеса. 2012. ISBN: 978-954-9870-57-2
 • Пенка Деличева-Брандс. Носталгия. Избрани стихове. 2007. ISBN: 978-954-9870-32-9
 • Петко Венедиков. Встъпването в правата на удовлетворения кредитор в римското и българското гражданско право. 2018. ISBN 978-954-9870-99-2
 • Петко Венедиков. Въпроси на съпружеската имуществена общност. 2008. ISBN: 954-9870-08-1
 • Петко Венедиков. Договор за гледане и издръжка. 2000. ISBN: 954-9870-05-7
 • Петко Венедиков. Договори за придобиване на недвижими имоти между граждани. 2015. ISBN: 954-9870-78-7
 • Петко Венедиков. Запазената част в наследството. 2008. ISBN: 954-9870-03-0
 • Петко Венедиков. Записки по римско право. 1999. ISBN: 954-9870-01-4
 • Петко Венедиков. Изследвания върху римското право. 2017. ISBN: 954-9870-95-4
 • Петко Венедиков. Кратък курс по римско право. 2018. ISBN 978-954-9870-00-8
 • Петко Венедиков. Ипотеки, залог, привилегии. 2000. ISBN: 954-9870-07-3
 • Петко Венедиков. Ново вещно право. 2008. ISBN: 954-9870-02-2
 • Петко Венедиков. Писмени доказателства и свидетелски показания в гражданския процес. 2000. ISBN: 954-9870-04-9
 • Петко Венедиков. Понятието furtum. 2016. ISBN: 978-954-9870-88-6
 • Петко Венедиков. Спомени. 2003. ISBN: 954-9870-16-2
 • Петко Венедиков. Съсобственост. Правни въпроси. 2000. ISBN: 954-9870-06-5
 • Петко Венедиков. Увод в правото. Лекции. 2016. ISBN: 978-954-9870-89-3
 • Петко Венедиков. Actio praescriptis verbis и римското право преди Юстиниановата кодификация. 2017. ISBN: 954-9870-97-8
 • Петко Венедиков. Habitatio и operae servi. Exceptio doli и exceptio non numeratae pecuniae (Бележки върху querella non numeratae pecuniae). Аffectio societatis. 2015. ISBN: 978-954-9870-80-0
 • Петко Венедиков. Naturalis obligatio в класическото право. Kъм съединението на вещи в римското право. 2015. ISBN 978-954-9870-79-4
 • Полина Цанова. Катарзис. Стихове и рисунки. 2008. ISBN: 954-9870-36-7
 • Правда Спасова. Кратък пътеводител през европейската философия. 2016. ISBN: 978-954-9870-92-3
 • Радостина Нейкова. Съвременно детско кино. 2016. ISBN: 978-954-9870-90-9
 • Ралчо Трашлиев. Отвъд калейдоскопичното. 2001. ISBN: 954-9870-11-1
 • Ралчо Трашлиев. Отвъд калейдоскопичното-2. 2003. ISBN: 954-9870-18-9
 • Румяна Николова. Актьорският тренинг през ХХ век. 2007. ISBN: 954-9870-34-3
 • Сборник: Благодетели и благотворителност в България – между възхвалата и отрицанието. Съставители: Росица Стоянова, Веска Николова. 2015. ISBN: 978-954-9870-72-5
 • Сборник: Лора Кремен. Съставител: Кева Апостолова. 2013. ISBN 978-954-9870-62-6
 • Сборник: Познатата/непозната българска драма. 2001.
 • Сборник: Росица Ненчева. 2009. ISBN: 954-9870-38-1
 • Сборник: Съдебни речи. Френски и руски оратори от XIX век. Съставителство и коментари: П. Венедиков. 2005. ISBN: 954-9870-24-3
 • Сборник: Театралната наука и критика. Равносметки и перспективи. 2004. ISBN: 954-9870-19-7
 • Сборник: Театър „Българска армия”. Сборник материали от юбилейна научна конференция „60 години Театър „Българска армия“. 2010. ISBN: 978-954-9870-46-6
 • Сборник с творби на ученици: Вдъхновения. 2013. ISBN: 978-954-9870-59-6
 • Стефан Сербезов. Неформувани огнеупорни материали. 2001. ISBN: 978-954-9870-10-3
 • Хубен Черкелов. Имане / Houben Tcherkelov. Worth. 2018. ISBN 978-954-9870-98-5

  и др.
Записки по римско право Петко Венедиков
ЗАПИСКИ ПО РИМСКО ПРАВО
Второ изд., С., 1999. 168 с.
Цена 8,00 лв.
Ново вещно право Петко Венедиков
НОВО ВЕЩНО ПРАВО
Второ изд., С., 2008. 278 с.
Цена 16,00 лв.
Твърда корица и обложка – цена 18,00 лв.
Договор за гледане... Петко Венедиков
ДОГОВОР ЗА ГЛЕДАНЕ И ИЗДРЪЖКА
Трето изд., С., 2000. 128 с.
Цена 8,00 лв.
Писмени доказателства... Петко Венедиков
ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ
В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

Трето изд., С., 2000. 124 с.
Цена 8,00 лв.
Въпроси на съпружеската... Петко Венедиков
ВЪПРОСИ НА СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ
Трето изд., С., 2008. 132 с.
Цена 8,00 лв.
Запазена част в наследството

Петко Венедиков
ЗАПАЗЕНАТА ЧАСТ В НАСЛЕДСТВОТО
Четвърто изд., С., 2008. 98 с.
Цена 8,00 лв.

Ипотеки, залог, привилегии Петко Венедиков
ИПОТЕКИ, ЗАЛОГ, ПРИВИЛЕГИИ
Четвърто изд., С., 2000. 340 с.
Цена 10,00 лв.
Съсобственост... Петко Венедиков
СЪСОБСТВЕНОСТ. ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Трето преработено изд., С., 2000. 176 с.
Цена 8,00 лв.
Спомени Петко Венедиков
СПОМЕНИ
Първо изд., С., 2003. 560 с.
Твърда корица
Цена 18,00 лв.
Съдебни речи... СЪДЕБНИ РЕЧИ. ФРЕНСКИ И РУСКИ ОРАТОРИ ОТ XIX ВЕК
Превод, съставителство и коментари Петко Венедиков
Първо изд., С., 2005. 488 с.
Цена 16,00 лв.

Петко Венедиков
ДОГОВОРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ГРАЖДАНИ
Второ изд., С., 2015. 108 с.
Цена 8,00 лв.

Петко Венедиков
HABITATIO и OPERAE SERVI
EXCEPTIO DOLI и EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE
(Бележки върху querella non numeratae pecuniae)
АFFECTIO SOCIETATIS

Второ изд., С., 2015. 76 с.
Цена 10,00 лв.

Петко Венедиков
NATURALIS OBLIGATIO В КЛАСИЧЕСКОТО ПРАВО
КЪМ СЪЕДИНЕНИЕТО НА ВЕЩИ В РИМСКОТО ПРАВО

Второ изд., С., 2015. 80 с.
Цена 10,00 лв.

Петко Венедиков
ПОНЯТИЕТО FURTUM
Второ изд., С., 2016. 208 с.
Цена 18,00 лв.
Петко Венедиков
УВОД В ПРАВОТО. Лекции
Второ изд., С., 2016. 168 с.
Цена 18,00 лв.
Петко Венедиков
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РИМСКОТО ПРАВО
Второ изд., С., 2017. 234 с.
Цена 20,00 лв.
Петко Венедиков
ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS И РИМСКОТО ПРАВО ПРЕДИ ЮСТИНИАНОВАТА КОДИФИКАЦИЯ
Второ изд., С., 2018. 240 с.
Цена 20,00 лв.
Петко Венедиков
ВСТЪПВАНЕТО В ПРАВАТА НА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ КРЕДИТОР В РИМСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ПРАВО
Второ изд., С., 2018. 278 с.
Цена 20,00 лв.
Петко Венедиков
КРАТЪК КУРС ПО РИМСКО ПРАВО
Трето изд., С., 2018. 356 с.
Цена 26,00 лв.
   

ДРУГИ КНИГИ

                                                                                                                               беров    детско    фобии    кева   лора     пенчев    психология    теодор                                                


Начало

За контакти – Теодора Венедикова, тел. 02 8650264, 0888 977870
Contact – Theodora Venedikova, Phone: +3592 8650264, +359 888 977870
e-mail: tv001@gmx.net, tvenedikova@hotmail.com

 

webdesign